Sibongile Khumalo

From Wikipedia

Sibongile Khumalo(24 September 1957 - 28 January 2021) bekangumculi kanye nembhali wetingoma wase Ningizimu Afrika. Wacula umculo we-classic, we-jazz, we-opera kanye nemculo wesintfu waseNingizimu Afrika. Watiwa ngekuhlabela ngesikhatsi sekwetfulwa kwaNelson Mandela nga-1994, kanye nasemncintiswaneni wekugcina weNdzebe yeMhlaba yeRugby ngemnyaka lolandzelako. Waniketwa i-Order of Ikhamanga nga-2008.

Imphilo yakhe yasebuntfwaneni[hlela | edit source]

Khumalo watalwa e-Orlando West, Soweto, eJozi, eNingizimu Afrika, mhlaka 24 Inyoni 1957. Make wakhe abesebenta njengemhlengikati; babe wakhe, Khabi Mngoma, bekanguPhrofesa wemculo.[1][2] Wamkhutsata kutsi achubeke nemculo futsi Khumalo wacala kufundza aneminyaka lesiphohlongo budzala.[3] Wafundza umculo e-University of Zululand, watfola timfundvo te-Bachelor of Arts kulesikhungo.[1] Wachubeka watfola i-Bachelor of Arts yesibili (ngemagugu) eNyuvesi yaseWitwatersrand, kanye ne-Postgraduate Diploma in Personnel Management yase-Wits Business School.[1][4]

  1. 1.0 1.1 1.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Matlala2
  2. "Khumalo, Sibongile (South Africa)", www.music.org.za.
  3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Nyikana
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Rhodes hon doc