Sifonyo Sebuso

From Wikipedia
Sifonyo lesisentjetiswa etibhedlela kanye nasemphakatsini kuvikela sifo se Covid 19

Sifonyo sebuso sisetjentiswa bantfu kuvala timpumulo nemlomo kute kutsi ungahogeli umoya lonetifo kanye nekungaphefemuleli labanye imimoya lengaba netifo. Tifonyo tentiwa ngetintfo letehluke kufaka phakatsi tindvwangu kanye nemaplastiki. [1][2]

Kusetjentiswa kwesifonyo[hlela | edit source]

Tifonyo tisenjetiswa etibhedlela kantsi kusekela kucale sifo se Khovid 19 sesisetjentiswa nobe ngabe ngikuphi. iNingizimu Afrika kanye nawo wonke emave emhlaba akwente kwaba semtsetfweni kugcoka tifonyo uma usetindzaweni temphakatsi. Tifonyo tidlale indzima lenkulu emphakatsini ekuvikeleni emphakatsini. [3]

Tinkomba[hlela | edit source]