Sigananda kaZokufa

From Wikipedia
Sigananda kaZokufa

Sigananda kaZokufa Shezi (c. 1815–1906) wemakhosi esiveni sembuso wakaZulu kantsi aphindze angumeluleki wemakhosi akaZulu. Bekaphindze ahlonishwa kakhulu Siganda esiveni semaZulu kantsi impilo yakhe uyiphile ngaphansi kwemakhosi lamane. Ngekwemlandvo Sigananda abengumtukulu we nkosi Mvakela lobekashade nasesi weNdlovukati Nandi make waShaka. Babe wakhe Zokufa bekangundvunankulu Zokufa kantsi yena Sigananda ulandzelwa esihlalweni yindvodzana yakhe Ndabaningi. [1]

Lichaza lalidlala[hlela | edit source]

Sigananda wadvuma ngekuvikela Bhambatha kaMancinza ngesikhatsi sempi yekubhadala intsela. Waboshwa ngumbuso welubandlululo wafakwa ejele wafa aneminyaka lelikhulu ngo 1906 abenjelwe kwala kukhokha imali yentsela yetinhloko. [2] kantsi naye Sigananda wavikelwa ngubabe wa Bhambatha Mancinza ngesikhatsi amdzinga. [3]

Intsela yango 1906[hlela | edit source]

Sigananda kanye nebantfu bakaShezi abamange bavume kukhokha intsela yetihloko lebeyidzingwa ngumbuso welibandlululo, kepha bema kanye nebantfu bakaZondi. Sigananda yena wasapota Bhambatha, kantsi wabese uyaboshwa ngalesento sakhe lesi, wafela ejele.

Tinkomba[hlela | edit source]