Sipho 'Brickz' Ndlovu

From Wikipedia

Sipho Ndlovu (February 1981) , lowatiwa kakhulu ngekutsi nguBrickz ngumculi wase Ningizimu Afrika lowatiwa ngekuhlabela umculo waseKwaito. Ndlovu watalelwa e-Zola, eSoweto, kantsi watfolwa ngu-Dj Cleo, kulapho watfola ludvumo eNingizimu Afrika kanye nakuletinye tincenye tase-Afrika ngetingoma letifana na- "Sweety My Baby" kanye na- "Tjovitjo".[1]

Kudlwengula[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa 2017 Ndlovu wabekwa licala waphindze wagwetjwa iminyaka lelishumi nesihlanu ejele ngekudlwengula umshana wakhe lobekaneminyaka lelishumi nesikhombisa budzala lobekahlala endlini yakhe ngaleso sikhatsi.[2]

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

  1. https://briefly.co.za/67093-brickz-biography-age-spouse-songs-albums-awards-profile-dead.html
  2. https://ewn.co.za/2018/08/04/totalshutdown-wants-convicted-rapist-brickz-to-stop-performing