Siteshi Semaphoyisa Lesikhulu saseJozi

From Wikipedia

Siteshi Semaphoyisa Lesikhulu saseJozi siteshi semaphoyisa aseNingizimu Afrika lesisedolobheni laseJohannesburg, eNingizimu Afrika. Kusukela yavulwa nga-1968 kuya kuSeptemba 1997, beyibitwa ngekutsi yiJohn Vorster Square, ngemuva kwaNdvunankhulu B.J. Vorster.

Umlandvo[hlela | edit source]

I-John Vorster Square yavulwa ngalokusemtsetfweni mhlaka 23 Ingci 1968 ngu-John Vorsters, lobekanguNdvunankhulu weRiphabhulikhi yase Ningizimu Afrika. Bekusakhiwo lesinetitezi letilishumi, lesinemibala leluhlata sasibhakabhaka. Litubane lesishiyagalolunye nelelishumi beligatja lekulondzeka leliphoyisa laseNingizimu Afrika, kantsi titokisi tetiboshwa betisesitebhisini lesingaphansi sesakhiwo. NgaSeptemba 1997, iJohn Vorster Square yashintjwa yabitwa ngekutsi yiJohannesburg Central Police Station, futsi sitfombe saVorster sasuswa.[1] Nyalo kusendzaweni yemaphoyisa aseNingizimu Afrika, kantsi banyenti bantfu lebebalwela inkululeko labafela kulesiteshi babulawa maphoyisa kufaka phakatsi Steve Biko.

Emaphoyisa acindzetela Ahmed Timol ngelifasitelo eJohn Vorster
  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named SAHA