Sivumelwane Selubandlululo

From Wikipedia

I-Patriotic Alliance (PA) licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika, lelasungulwa nga-2013 ngu-Gayton McKenzie na-Kenny Kunene, lobekanguthishela wesiNgisi lowaba ngumtsengisi.[1]Lelicembu ngalesikhatsi limemetela kutsi lihlose kuhlanganyela elukhetfweni lwavelonkhe kanye nelwesifundza lwanga-2014 eNingizimu Afrika, ngekunaka kakhulu sifundza sase Western Cape, nanobe litawuphindze lifune kuba khona eFree State, eGauteng, INyakatfo yeKapa nase North West. Ngenyanga yeNdlovu emnyakeni wa-12, 2013 lelicembu lakhokha imali yekukhokhela i-Independent Electoral Commission kutsi lihlanganyele esiveni sonkhe nasetifundzeni letine mhlaka-7 Inkhwenkhweti 2014.

Ku-website yayo lesemtsetfweni nakuletinye tindzawo, lelicembu litibeke njengentfo lecotfo I-Democratic Alliance (DA), lelicembu lelibusako eWestern Cape, kanye ne-African National Congress, lelibusa lelive lonkhe. [2]Lamacembu, ngekulandzelana, asusa i-PA njengentfo lengasongelako futsi atsi ngekubona kwawo lelicembu litawunyamalala esimeni setembusave futsi lingenti "inikela lenkhulu ekukhulumeni kutepolitiki", lokwakubonakala kutsi kunjalo "ngemacembu lamancane" endvulo eNingizimu Afrika.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :0
  2. paparty.org.za