Jump to content

Somerset East

From Wikipedia

Somerset East, leyaphindze yabitwa ngekutsi yi KwaNojoli ngenyanga yeNdlovu 2023, lidolobha lelisendzaweni ye Blue Crane Route Local Municipality e-Eastern Cape, eNingizimu Afrika. Yasungulwa ngu-Lord Charles Somerset nga-1825.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lendzawo yetsiwe nga Lord Charles Somerset, ngemuva kwekutsi avakashe kulendzawo atsatse imibono leyasungulwa ngu Cradock na Caledon kutsi kufanele kube nekuhlala eMnceleni waseMphumalanga, wacalisa luhlelo lwelipulazi lekuhlola kulendzawo. Sati setitjalo saseMelika, Dokotela. Mackrill, waniketwa umyalo wekutfola lipulazi lelifanele, futsi watjelwa kutsi abuke tindzawo letintsatfu, iGamtoos Valley, iSwartkops Valley kanye neBoschberg. Wakhetsa lesekugcineni.

Lelipulazi lasungulwa ngemnyaka wa 1815, ngenhloso yekwenta ncono kufuywa kwetilwane eCape Colony kanye nekuniketa emasotja ase Frontier imikhicito. Beyibitwa ngekutsi yi "Somerset Farm".