Thapelo Amad

From Wikipedia

 

Thapelo Amad ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika welicembu lepolitiki i Al-Jamah. Lilunga leMkhandlu welidolobha laseJohannesburg, Amad uhlangene nelicembu lemaSulumane i-Al Jama-ah. NgaJanuary 27, 2023, wakhetfwa njengemphatsi wesikhashana waseGoli ngekusekelwa yi-African National Congress (ANC).

Umlandvo[hlela | edit source]

Amad watalelwa eSoweto lese Gauteng. Une-degree ye-Islamic sciences kanye ne-NQF Level 4 qualification ye-business kanye ne-NFF Level 5 qualification yebulili lobunyenti emsebentini wemmango, layitfola ku-National School of Government.

Ungulomunye we-ASRI Future Leaders program. Kwanyalo, ufundza sitifiketi sekufaneleka nge-South African Local Government Association. Uphindze abe yi-imam.

Umsebenti wetembusave[hlela | edit source]

Amad ungukhansela welidolobha laseJohannesburg futsi usihlalo wesifundza we-Al Jama-ah, licembu lelifuna kugcina umtsetfo we-sharia. Nga-Okthoba 2022, wasebenta njengelilunga leKomidi yeMengameli (MMC) yeLuhlelo Lwekutfutfukisa ekuphatfweni kwesikhashana kwamake we-ANC Dada Morero.

Indvuna yaseGoli[hlela | edit source]

Ngemuva kwekutsi Mpho Phalatse akhetfwe njengemphatsi welidolobha ngelilanga lelishumi nesitfupha enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa 2023, kwatfolakala kutsi Amad bekatawumlandzela, njengoba abesekelwa yi-ANC, licembu lelikhulu kunawo onkhe kumkhandlu kanye nebangani bawo. I-ANC yatsi kulesitatimende kutsi Amad utawusebenta njengemphatsi wesikhashana kuze kube ngulapho lelicembu licedza sivumelwano sekuhlangana ne-Economic Freedom Fighters, labakha emakhosi emkhandlwini.

Ngelilanga lelilandzelako kulomhlangano wekhansela, Amad, Phalatse kanye naFunzi Ngobeni we-ActionSA bakhetfwa kutsi babe ngumphatsi. Amad wakhetfwa njengemphatsi welidolobha ngemavoti langu-138, uma kucatsaniswa nemavoti langu-81 aPhalatse nemavoti langu-46 aNgobeni.

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]