Tilwimi tase Ningizimu Afrika

From Wikipedia

Tilishumi nanye tilwimi taseNingizimu Afrika, kantsi ticuketse: siBhunu, siNgisi, siNdebele, siSwati, siSuthu saseNyakatfo, siSuthu, siTsonga, siTswana, siVenda, siXhosa nesiZulu. Linyenti lebantfu baseNingizimu Afrika likhuluma lulwimi lelingetulu kwelilodvwa. [1] Ngesikhatsi semaKholoni tilwimi lebetisemtsetfweni eNingizimu Afrika bekusiDashi nesiNgisi, loku kwenteka eminyakeni yangabo-1910 kuya ku-1925. [2] [3]

Tinkomba[hlela | edit source]