Jump to content

UNITA

From Wikipedia

I (UNITA) (Portuguese: União Nacional para a Independência Total de Angola) Licembu letepolitiki lesibili ngebukhulu . Lelicembu lasungulwa ngemnyaka wa 1966 lapho laba yimbumba kanye nelicembu lelinye letembangave i MPLA lahlanganyela nekulwa nencindzetelo yemaputugezi kwaze kwatfolakala inkululeko ngo 1975. Kwatsi kungatfolakala inkululeko kwabese kusuka impi yembango phakatsi kwawo omabili lamacembu leyatsatsa sikhatsi lesisuka emnyakeni wa 1975 kuya ku 2002.[1][2]

Lempi emkhatsini walamacembu lamabili beyiphindze ingenelelwe emave e Melika kanye ne Russia. IMelika kanye ne Ningizimu Afrika beyichasa i Unita kutsi iMPLA yona ichaswa yiSoviet Union. Kusukela ekusungulweni kwayo i UNITA beyiholwa ngu Jonas Savimbi kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo 2002 kwaba ngulapho kutsatsa khona Isaías Samakuva. Emuva kwekufa kwa Savimbi, lombutfo we Unita wabese uyekela kulwa ngetempi kodvwa wangenela intsandvo yelinyenti. Emuva kwelikhetfo lango 2008 i UNITA ibenetihlalo letingu 16 kuletingu 220 ephalamende lase Angola.[3]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. http://www.unitaangola.com/PT/PrincipNouvP0.awp
  2. https://www.fas.org/irp/world/para/unita.htm
  3. http://global.britannica.com/EBchecked/topic/405514/UNITA