Vosloorus

From Wikipedia

iVosloorus lilokishi lelikhulu laseNingizimu Afrika lelitfolakala eningizimu yeBoksburg ngasempumalanga yeKatlehong Ekurhuleni. Lelilokishi lingemakhilomitha langu-30 kufika eJozi, Gauteng. Kantsi lasungulwa ngo-1963 ngesikhatsi bantfu labamnyama besuswa ngenkani e-Stirtonville nguhulumeni welibandlululo. IStirtonville, leseyatiwa ngeReiger Park,seyiphendvuke indzawo yemaKhaladi aseBoksburg. Kantsi umkhandlu wendzawo wasungulwa ngo-1983 lapho iVosloorus iniketwa sikhundla samasipala lesigcwele.[1][2]

Bantfu labatiwako[hlela | edit source]

Tinkomba[hlela | edit source]