Ahmed Kathrada

From Wikipedia

Ahmed Mohamed Kathrada (21 Agasti 1929 - 28 Mashi 2017),Lophindze atiwe nga "Kathy", bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika futsi angumlweli welubandlululo.

Kuhlanganyela kwaKathrada emisebentini yekulwa nelubandlululo ecenjini le-African National Congress (ANC) kwamholela ekuboshweni kwakhe sikhatsi lesidze ngemuva kwe-Rivonia Trial, lapho aboshwa khona eRobben Island nasePollsmoor Prison. Ngemuva kwekukhululwa kwakhe nga-1990, wakhetfwa kutsi asebente njengelilunga lephalamende, amele i-ANC. Wabhala incwadzi letsi, No Bread for Mandela - Memoirs of Ahmed Kathrada, Prisoner No. 468/64.

Kathrada wenta luhambo lwekuvakasha eRobben Island, lapho aboshwa khona emkhatsini wa-1964 na-1982, emndenini waMengameli waseMelika wangaleso sikhatsi Barack Obama nga-2013.