Chris Hani

From Wikipedia

Chris Hani (28 June 1942 10 April 1993), bekangumholi welicembu lemaKhomanisi laseNingizimu Afrika futsi angumphatsi webasebenti be-Mkhonto we Sizwe, licembu lelihlomile le-African National Congress (ANC). Bekalwa nahulumende welubandlululo, kantsi loku kwabangela kutsi abulawe nguJanusz Waluś, lobekangumchamuki wasePoland futsi angumsekeli we Conservative opposition mhlaka 10 Apreli 1993, ngesikhatsi seludlame lolwalungaphambi kwekugucukela kwentsandvo yelinyenti.

Buholi[hlela | edit source]

Hani bekangumholi lobekatsandvwa bantfu, futsi bekasekelwa kakhulu bantfu labasha labamelene nelubandlululo. Ngesikhatsi ashona, bekangumholi we-ANC lowatiwako ngemuva kwaNelson Mandela. Ngemuva kwekubhalwa ngalokusemtsetfweni kwe-ANC, kusekela kwaHani kulenchubo yetinkhulumiswano nahulumende welubandlululo bekubaluleke kakhulu ekulondvoloteni labameleli.

Tinkomba[hlela | edit source]

Template:S-start Template:S-ppo Template:Succession box Template:S-end