David Mabuza

From Wikipedia

 

David Mabuza (watalwa mhlatingu- 25 enyangeni yengci-1960) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika lowasebenta njengelisekela lamengameli wase Ningizimu Africa kusukela ngenyanga yeNdlovana-2018 kuya kuNdlovana-2023. Bekalisekela lamengameli we-African National Congress (ANC) kusukela ngenyanga yeNgongoni-2017 tukwenyanga yeNgongoni-2022 futsi phambilini bekanguNdvunankhulu wase Mpumalanga kusukela nga-2009 kuya ku-2018, ngesikhatsi sekuba ngumengameli wepolitiki Jacob Zuma. Mabuza waba liLunga lePhalamende kusukela nga-2018 kwate kwaba ngulapho ashiya sikhundla sakhe nga-2023.[1]

UMTFOMBO WELWATI[hlela | edit source]

http://41.89.227.156:8080/xmlui/handle/123456789/1238

  1. http://41.89.227.156:8080/xmlui/handle/123456789/1238