Enver Surty

From Wikipedia

Mohamed Enver Surty (watalwa mhlaka 15 Ingci 1953) ungusopolitiki kanye neMmeli wase Ningizimu Afrika lowasebenta njengelisekela leNdvuna Yetemfundvo Lesisekelo kuKhabhinethi yeMengameli Cyril Ramaphosa kusukela nga-2009 kuya ku-2019. Kantsi ubuye abe lilunga le-African National Congress.

Surty ungummeli ngetemfundvo, kantsi wasebenta njengeSekela leNdvuna Yetemfundvo kusukela ngaMabasa 2004 kuya kuSeptemba 2008. Watfunyelwa kuLitiko Letebulungiswa Nekutfutfukiswa Kwemtsetfosisekelo ngenyanga yeNyoni ngemnyaka wa-2008 wasebenta njengeNdvuna kwaze kwaba ngu-2009. Wakhetfwa nguMengameli Jacob Zuma kutsi abe liSekela leNdvuna Yetemfundvo Lesisekelo, wachubeka kulesikhundla ngaphansi kwaCyril Ramaphosa.