I-Pan Africanist Congress yase-Azania

From Wikipedia

I-Pan Africanist Congress of Azania (leyatiwa ngekutsi I-PAC Africanista Congress (PAC) licembu lepolitiki laseNingizimu Afrika , kantsi ngulelinye lemacembu etepolitiki leladlala indzima lenkulu ekulweni nenkhululeko yebantfu labamnyama. Lelicembu lasungulwa nguRobert Sobukwe, ngemuva kwekushiya licembu le I-African National Congress (ANC) ngemnyaka wa-1959, njengoba i-PAC beyimelene ne-ANC "live ngelabo bonkhe labahlala kulo labamhlophe nalabamnyama" futsi bebangavumelani nembono webuhlanga lobunyenti, esikhundleni saloko belikhutsata iNingizimu Afrika lesekelwe ebuveni base-Afrika.[1]

  1. Why the PAC wants South Africa renamed Azania