Jump to content

IGibhithe

From Wikipedia
umjeka weGibhithe
IGibhithe
imbeji yeGibhithe
imephu yeGibhithe

Live[hlela | edit source]

  • Libito :Gumhūriyyat Misr al-'Arabiyyah(Iriphablikhi yema-Arabhu yeGibhithe)
  • Lihubi lesive :Bilady, Bilady, Bilady (live lami,live lami,live lami)
  • Inhlokodolobha :Cairo
  • umfula lomkhulu :inayili
  • Bubanti belive : 980.869km²

hulumende[hlela | edit source]

bantfu[hlela | edit source]

umlandvo[hlela | edit source]

iGibhithe inemlandvo lomudze wemakhulukhulu eminyaka ekushintjana kwemibuso leminyenti.IGibhithe lelugwadvule kepha-ke yona ayifani naletinye tingwadvule ngoba kuyo kugeleta umfula iNayili lokungumfula lomudze kuyedlula yonkhe emhlabeni[1].loku ngiko lokwaletsa emaGibhithe ekucala kulendzawo ngeminyaka yabo-8000 BC.Nga-BC 3150 faro Menes wahlanganisa imibuso lemibili,wasenyakatfo naseningizimu kwaba ngumbuso munye wemaGibhithe.emva kwekuhlangana kwalemibuso kwalandzela sikhatsi semphucuko lenkhulu.Emagibhithe afundza kubhala,kudvweba.kwakha nalokunye lokunyeti lokwenta lesive sichakate kwedlula letinye.

Faro Ramses lowabusa kusukela ku-1279 BC kuya ku-1212 BC wakha emathempeli lamanyenti,takhiwo letinhle kanye netindzawo tekuchakambisa lukholo lwemaGibhithe.lomunye faro lowadvuma kwaba ngu-Akhinathoni lobekagcugcutela kutsi emaGibhithe advumise Nkulunkulu munye.

Nga-332BC emaGibhithe ancotjwa ngu-Alexander the Great lowasungula lidolobha i-Alexandria elugwini lwalelive ,lelidolobha laba yindzawo lebalulekile kutekuhweba.

kucaphuna[hlela | edit source]

[2] [3] [4]