Kaizer Chiefs F.C.

From Wikipedia

I-Kaizer Chiefs Football Club (lephindze yatiwe ngekutsi yi-Chiefs) licembu lelibhola letinyawo lase Ningizimu Afrika leseNaturena,laseJohannesburg, ledlala e-Premier Soccer League. Lelicembu liphindze latiwe ngeligama lemaKhosi, lokusho kutsi "tindvuna" ngesiZulu, kanye ne Phefeni Glamour Boys. I-Chiefs iwine tindondo te-league letingu-13 (letine ngesikhatsi se-PSL) kanye netindondo letingetulu kwa-50 temacembu. Ngenca yaloko, banetindondo letinyenti kuwo onkhe emacembu aseNingizimu Afrika futsi ngiwo emacembu laphumelela kakhulu emlandvweni welibhola letinyawo laseNingizimu Afrika kusukela ekucaleni kwelibhola letinkhulu nga-1970. Ngilo licembu lelisekelwa kakhulu kulelive, lelisuka kubantfu labangu-16,144 emnyakeni wa-201920, lokuyinombolo lephakeme kakhulu kuleliga. Lelicembu lidlala imidlalo yalo yasekhaya e-FNB Stadium lenetindzawo letingu-94,797.[1]

Lelicembu linembango lonemandla ne-Orlando Pirates, licembu lelinye lase-Soweto lelasungulwa ngu-Kaizer Motaung[2], umsunguli we-Chiefs, ngesikhatsi asandza kudlala. Badlali labadvumile lebebagcoke i-jersey lemnyama naleyo yeligolide esikhatsini lesendlulile bafaka ekhatsi Neil Tovey kanye na Lucas Radebe kanye na Patrick Ntsoelengoe, Gary Bailey, John "Shoes" Moshoeu, Shaun Bartlett, Steve Komphela, Siyabonga Nomvete kanye naDokotela Khumalo.

I-Kaizer Chiefs yavalwa yi-African Football (CAF) kutsi ingakhoni kuchudzelana emincintiswaneni yemacembu ase-Afrika kuze kube ngu-2009 ngemuva kwekuphuma kwayo ngekushesha ku-CAF Confederation Cup yanga-2005. Lesi kwaba sikhatsi sesibili eminyakeni lemine kutsi i-Chiefs ijeziswe yi-CAF ngekwala kuhlanganyela emncintiswaneni.[3]

Leli licembu lelisekelwa kakhulu e-Afrika leseningizimu ne-Sahara. Tikhulu tase Kaizer betinesisekelo lesingaba ngetulu kwa 16 000 000 ekucaleni kwalelikhulu leminyaka. Lamuhla kulinganiselwa kutsi kunebalandzeli labangaba ngu-40 000 000 eNingizimu Afrika. Linyenti lebalandzeli lisendzaweni yase Ningizimu Afrika kanye nasemaveni labomakhelwane. NgaJanuary 2020, iKaizer Chiefs yagubha iminyaka lengu-50 yekugubha.

Tinkomba[hlela | edit source]