Jump to content

Somerset West

From Wikipedia

iSomerset West lidolobha lelisendzaweni yase Western Cape, eNingizimu Afrika. Ngekuhleleka nangekwengamela ifakwe kumasipala welidolobha laseKapa njengendzawo lengaphandle kwesifundza saseHelderberg (lebeyatiwa ngekutsi yiHottentots Holland). Ikhodi yekubhalisa imoto yase Somerset West yi-CFM kantsi ikhodi yeliposi yi-7130 yemakheli emgwaco, kanye na-7129 yemabhokisi eliposi.

Umlandvo[hlela | edit source]

Umgwaco Lomkhulu Somerset West nga-1909.

iSomerset West yasungulwa ngemnyaka wa 1822 encenyeni yelipulazi lemlandvo, iVergelegen. Lelidolobha labitwa ngekutsi yiSomerset ngemuva kwembusi waseBrithani weKoloni yaseKapa ngemnyaka wa-1800, Lord Charles Somerset, kwengetwa ligama lelitsi 'West' ngemuva kwa-1825 kwentela kuhlukanisa lelidolobha neSomerset East, lelinye lidolobha laseNingizimu Afrika eMphumalanga yeKapa. Ngemnyaka wa 1830, i-Sir Lowry's Pass, leyetsiwe ngemuva kwaMnumzane Lowry Cole, yakhiwa kute kuhlanganiswe lelidolobha netindzawo letisemphumalanga ngetulu kwetintsaba tase Hottentots-Holland.