Nathi Mthethwa

From Wikipedia


Emmanuel Nkosinathi (Nathi) Mthethwa (watalwa 23 Bhimbidvwane 1967 KwaZulu-Natal) ngu sopolitiki wase Ningizimu Afrika lovela endzaweni ya Kwa Mbonambi, KwaZulu-Natal [1] uphindze abe lilunga le ANC. Bekangusosiswebhu wavelonke embutfweni we ANC[2]. Ngemuva kwekutsiThabo Mbeki ayekele esikhundleni sakhe sebungameli Mthethwa wabese uba ngundvunankulu wetekuphepha netenhlalakahle mhlaka 25 Lweti 2008, lokuhlala kwakhe kulesikhundla kwenteka ngalesikhatsi kubusa mongameli wesikhashana e Ningizimu Afrika President Kgalema Motlanthe's. Nyalo ungundvunankulu wemaPhoyisa.[3][4]

emareferensi[hlela | edit source]

  1. "Parliament website entry". Archived from the original on 2012-02-14. Retrieved 2014-02-08. 
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2014-07-01. Retrieved 2014-02-08. 
  3. http://www.info.gov.za/leaders/ministers/safesec.htm
  4. http://mg.co.za/tag/nathi-mthethwa