Jump to content

I-United Independent Movement

From Wikipedia

I-United Independent Movement (UIM) licembu lepolitiki lase INingizimu Afrika lelasungulwa ngu-Neil de Beer, lobekangumeluleki wetekuphepha wa-Nelson Mandela futsi lobekangumsebentisi we-Mkhonto we Sizwe. Lelicembu lacalwa njengenhlangano yemphakatsi ngemuva kwekutsi de Beer alahlekelwe kukholwa I-African National Congress (ANC).

Kuceceshwa[hlela | edit source]

Lenhlangano isekela luhlelo lwekukhetfwa kwebantfu kulelive. Ngekushesha ngemuva kwekusungulwa kwayo, umholi I-Democratic Alliance (DA) Mmusi Maimane wamemetela budlelwane lobuhle nelicembu lakhe le-One South Africa.De Beer wamemetela ngenyanga yeLweti nga-2020 kutsi uhlose kuba nguMengameli lomncane kunabo bonkhe eNingizimu Afrika.

Imikhankaso yelukhetfo[hlela | edit source]

Lelicembu labhalisa elukhetfweni lwaMasipala waseNingizimu Afrika lwanga-2021, futsi liyancintisana nemamitha lasiphohlongo kanye nemawadi la-1000, kantsi de Beer nguye lotawukhetfwa kutsi abe nguMengameli waseKapa. I-UIM yatfola tihlalo letintsatfu te-METRO ku-LGE ya-2021 ngaphansi kwebuholi be-National Election Coordinator Brett Mario Correia: sihlalo sinye eGoli, e-Etekwini naseDolobheni laseKapa. NgaSeptemba 2021, Kenny Niemach, lobekangumdlali webhola yetinyawo, wamemetela kutsi ujoyine i-UIM futsi utawumelela lelicembu elukhetfweni lwaMasipala njengembutsisi esigodzini saseWard 31 (Boksburg) e-Ekurhuleni. Niemach watsi ungena kutepolitiki hhayi kuhlasela licembu nobe luhlanga kepha kute akhutsate lushintjo eluhlelweni futsi afune kutsi tinsita tiniketwe. Wakhuluma ngekuhlanganyela kwa de Beer emiphakatsini yendzawo ngekumkhutsata kutsi ajoyine i-UIM.

I-UIM yaba ngeyesitfupha kumacembu langu-56 eDolobheni laseKapa, yaba ngeyesitsatfu nesikhombisa kumacembu langemashumi layimfica nesikhombisa laphikisako eSifundzeni saseWestern Cape futsi yaba ngeyesisishiyagalolunye kulamacembu langema-325 laphikisane eveni lonkhe.   [<span title="This claim needs references to reliable sources. (July 2022)">citation needed</span>]


Ngenyanga yeNdlovu 2021, de Beer watsi ngesikhatsi kucociswana naye kutsi yena nebasekeli bakhe "bakhatsatekile" nge "ultra-left and the ultra-right" kutembusave base Ningizimu Afrika nekutsi yena nelicembu lakhe batawumelela "labalinganiselako".

Njengencenye yemkhankhaso wakhe wekuba nguMengameli waseKapa, nga-Agasti 2021 de Beer watsi ukholelwa kutsi imbangela lebalulekile yebugebengu simo lesibi setenhlalo netemnotfo, lokumele kucatululwe, kepha ngesikhatsi lesifanako, waphindze watsi yena ne-UIM batawuba nendlela "yekungabeketelelani" nebudlova belicembu kanye "nebuphekula basekhaya". NgaSeptemba 2021, de Beer watsi imigomo lemibili leyamenta washiya i-ANC kwaba kuhlanyelwa kwe-Reserve Bank kanye nemhlaba ngaphandle kwesincephetelo, imigomo de Beer bekakholelwa kutsi yabulala i-Foreign Direct Investment eNingizimu Afrika. De Beer uphakamisa kutsi iNingizimu Afrika kufanele itfole imali ngekutfumela ngaphandle bese ibuyisela imali etimbonini tendzawo.